Działanie 7.6 – Informacja po spotkaniu informacyjnym online

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 13 października 2021

12 października 2021 r. odbyło się spotkanie on-line na temat naborów wniosków dla konkursów ogłoszonych 4 października 2021 r. na realizację projektów w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięło 18 przedstawicieli wnioskodawców.

W ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Typ 1 działania projektowe ukierunkowane muszą zostać na rozwój usług asystenckich, również związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19,  (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu). W ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Typ 2 celem interwencji przewidzianej do realizacji jest rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. główne cele działania, wytyczne do realizacji projektów, kryteria wyboru projektów, proces oceny wniosków, a także udzielano odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez uczestników.

Pobierz plik:
Prezentacja ze spotkania