Działanie 7.6 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 20 kwietnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1.

Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z sytuacji spowodowanej stanem zagrożenia epidemiologicznego, mogącym powodować utrudnienia w procesie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz są zgodne z Komunikatem dla projektodawców w zakresie ubiegania się o środki w ramach naboru.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian został udostępniony poniżej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Pobierz plik:

Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Tabela rejestr zmian
Komunikat dla projektodawców w zakresie ubiegania się o środki w ramach naboru