Działanie 7.6 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 maja 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.2 oraz zaktualizowaną Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20.

Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z aktualizacji SOOP 45.0 z dnia 29.04.2020 r. w zakresie działań przeciwdziałającym skutkom COVID-19 .

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 w wersji 1.2  wraz z Tabelą z wykazem zmian został udostępniony poniżej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Pobierz plik:

Aktualizacja Regulaminu konkursu wersja 1.2

Aktualizacja listy sprawdzającej dla projektodawcy

Tabela zmian