Działanie 7.6 – Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 sierpnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący role IP w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnymRegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje, iż prace KOP w ramach I fazy oceny konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 nadal trwają.

Ponadto, WUP w Szczecinie informuje o wydłużeniu oceny wniosków w ramach przedmiotowego KOP do dnia 25 września 2020 r.

W związku z powyższym zostaje udostępniony zaktualizowany Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie Harmonogramu nie będzie możliwe WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji.