Działanie 7.5 (pozakonkursowy) – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 4 lutego 2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach naboru projektów w trybie pozakonkursowym nr  RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/19 w ramach Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz  wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstwa ekonomii społecznej w województwie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej w województwie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naboru nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/19.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Pobierz plik