Działanie 7.5 – Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 listopada 2019

Dnia 6 listopada 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/19 w ramach Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej:  RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/19
Termin, od którego można składać wnioski Od 12.11.2019 r.

 

Termin, do którego można składać wnioski do 27.11.2019 r., do godz. 15:00.
Podział na rundy Nie dotyczy trybu pozakonkursowego
Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres) W systemie LSI2014

oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 2.12.2019 r.
Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

 

 

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej
Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Wezwaniu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 85% (85% EFS)
Minimalny wkład własny wynosi 15%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 2 058 106,30 PLN zł.
Wezwanie Dostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Nie dotyczy
Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:

malgorzata_grabusinska@wup.pl

Linki www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów nd

Pobierz plik:

Regulamin konkursu

Załączniki

Harmonogram