Działanie 7.5 – Nabór wniosków dla konkursu nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 24 sierpnia 2017

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej nabór, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym.
Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej w województwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
Termin, od którego można składać wnioski
25.08.2017 r.
Termin, do którego można składać wnioski
15.09.2017 r.
Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)
Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie,
ul. A. Mickiewicza 41,
70-383 Szczecin, kancelaria
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty publikacji wniosku.
Kto może składać wnioski?
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie.
Kryteria wyboru projektów
Zostały określone w Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%
Minimalny wkład własny wynosi
15 %.
Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu
1 224 000,00 PLN
Kwota środków przeznaczonych na realizację projektu w niniejszym  naborze wynosi: 1 440 000,00 PLN,
w tym:
·         wsparcie finansowe EFS: (85%) 1 224 000,00 PLN
·         wkład własny (środki gwarantowane przez Wnioskodawcę): (15%) 216 000,00 PLN.
Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie
Dostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie
Stanowi załącznik do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Pytania i odpowiedzi
Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:
Wydział Integracji Społecznej EFS, Biuro ds. Naboru i Oceny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok.307, tel.91 42 45 139, adres e-mail: katarzyna_salitra@wup.pl.
Linki
 www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wersje archiwalne dokumentów
nd

Wezwanie do złożenia dokumentacji aplikacyjnej

Załączniki