Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.04.00-IP.02-32-K10/16

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 8 lipca 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 7.1 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 08.07.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.04.00-IP.02-32-K10/16 w wersji 1.1.

IP informuje, iż przedmiotowy Regulamin został zmieniony zgodnie z z załączonym Rejestrem zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.04.00-IP.02-32-K10/16 w wersji 1.1 wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej.

 

Regulamin, tabela zmian i załączniki Działanie 7.4 RPO WZ 2014-2020 wersja 1.1
8,5 MiB
81 Downloads
Szczegóły