Działanie 7.4 RPO WZ 2014-20120 Lista projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki | 15 listopada 2016

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr  RPZP.07.04.00-IP.02-32-K10/16 dla Działania 7.4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz Listę członków Komisji Oceny Projektów.
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Listę członków Komisji Oceny Projektów