Działanie 7.4 – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 6 czerwca 2016

Wstępna informacja
o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych).
Termin,

składania wniosków

od 11.07.2016 r. do 1.08.2016 r.
Typ projektów
w ramach Działania 7.4
1.     Szkolenia, warsztaty, doradztwo mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne umożliwiające podnoszenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub rozwijania spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego (w tym nabycie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym i/lub spółdzielni socjalnej, adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym).

2.     Przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego na stworzenie miejsca pracy – zgodnie Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

3.     Wsparcie pomostowe – wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12[1] – miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest przyznawane w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy, kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych.

Przyznanie dotacji jest powiązane z innymi usługami służącymi nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego.

Cel tematyczny Cel tematyczny 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Priorytet Inwestycyjny

Priorytet inwestycyjny 9 v: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

 

Cel interwencji Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest wzrost poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
Kwota dofinansowania 4 470 588,00 zł.
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta 5%
Maksymalny % poziomu dofinansowania 95 % (85% UE+10%BP)

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 4.08.2016r.
Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 006 (kancelaria).

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57. § 5 KPA z wyłączeniem pkt. 1, dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej. W szczególności termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Wówczas za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.

W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru, tj. do  4.08.2016r.

Sposób
i miejsce udostępnienie Regulaminu konkursu
Regulamin konkursu zostanie umieszony na stronie internetowej www.wup.pl, www.rpo.wz.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Informacja
o spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regulaminu konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zorganizuje spotkania informacyjne dotyczące Regulaminu konkursu w następujących terminach:

– 28.06.2016r. w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41

– 30.06.2016r. w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a

 

Dodatkowe informacje nt. naboru Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:- Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211,
tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, efs@wup.pl

oraz

– Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26,
tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026, efskoszalin@wup.pl

(od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).

Pliki do pobrania ·         Regulamin konkursu Pobierz plik

·         załączniki do Regulaminu konkursu Pobierz plik

Harmonogram oceny wniosków Działanie 7.4
Harmonogram oceny wniosków Działanie 7.4
harmonogram-oceny-wnioskow-7-4.doc
2,1 MiB
120 Downloads
Szczegóły
Tabelka z informacją o naborze w ramach Działania 7.4
2,1 MiB
469 Downloads
Szczegóły