Działanie 7.3 – Zakończenie II Posiedzenia KOP

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 15 lutego 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dnia 14.02.2019 r. zakończono ocenę wniosków po procedurze odwoławczej, w ramach Działania 7.3 – konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18.

W wyniku przeprowadzonej oceny nie ma konieczności aktualizowania Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 z dnia 18.07.2018 r.

Ponadto, na podstawie art. 46 ust. 4 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.