Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 – konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 – aktualizacja Regulaminu

Dodano przez: admin | 4 lutego 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 4.02.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 w wersji 1.3.

IP informuje, iż przedmiotowy Regulamin został zmieniony w następującym zakresie:

 • w wykazie skrótów uszczegółowiono zapisy, dodano skrót KPA wraz z opisem, a także  usunięto określenie „pisemny wniosek o przyznanie pomocy” wraz z opisem;
 • w słowniku pojęć usunięto określenie „projekt zintegrowany”  wraz z opisem;
 • w całym dokumencie zmieniono skrót IZ na IZ RPO, IP na IP RPO, LSI na LSI2014 oraz SL na SL2014;
 • w całym dokumencie oświadczenie o złożeniu wniosku w systemie informatycznym  zastąpiono pisemnym wnioskiem o przyznanie  pomocy;
 • w punkcie 3.1.2  i 3.1.6 zmieniono termin złożenia  pisemnego wniosku o przyznanie  pomocy, niniejszy wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru tj. do 22.02.2016 r.;
 • w całym dokumencie uzupełniono adres portalu internetowego funduszy europejskich, o którym mowa w art. 115 ust.1 lit. b rozporządzenia ogólnego;
 • zapis w punkcie 1.3.5 dotyczący terminów uzyskał brzmienie „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.”;
 • w związku z zmianami w SOOP RPO WZ, w punktach 2.1.2 oraz 2.2.1 zapisy dostosowano do SOOP wersja 5.0 z dnia 2 lutego 2016 r.;
 • wydłużono termin naboru projektów do 19.02.2016 r. oraz zmieniono w całym dokumencie daty wynikające z wydłużenia naboru;
 • w punkcie  3.3.1 wskazano maksymalny okres realizacji projektów;
 • w punkcie 3.3.3 uszczegółowiono zapis dotyczący okresu kwalifikowalności wydatków;
 • z punktu 3.3.4 usunięto zapis dotyczący ewentualnych negocjacji;
 • w całym dokumencie zapis dotyczący ewidencji wydatków zmieniono na ewidencję księgową oraz dodano przypis wyjaśniający znaczenie niniejszego sformułowania;
 • w punkcie 3.4.10 uzupełniono zapis dotyczący weryfikacji dokumentów księgowych;
 • uszczegółowiono zapis w punkcie 3.5.4 dotyczący wskaźników rezultatu i produktu;
 • z uwagi na zmiany w systemie oceny wprowadzono korekty zapisów dotyczących kryteriów, a także ich znaczenia i sposobu oceny;
 • w punkcie 4.1.5 uszczegółowiono zapis, który otrzymał brzmienie:  „Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy, w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych, IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.”;
 • dodano zapisy w punkcie  4.1.21 w następującym brzmieniu „W przypadku wątpliwości co do treści wniosku o dofinansowanie lub załączników (jeśli dotyczy) w trakcie oceny (na każdym etapie), KOP może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i/lub wyjaśnienie treści wniosku o dofinansowanie. W przypadku nie otrzymania wyjaśnień w terminie 7 dni liczonych od następnego dnia po doręczeniu wezwania, ocena wniosku o dofinansowanie prowadzona jest na podstawie dostępnych informacji. Wyjaśnienia powinny prowadzić do ujednoznacznienia treści i weryfikacji okoliczności będących przedmiotem oceny. Ewentualne zmiany treści wniosku, będące konsekwencją złożonych wyjaśnień, mogą mieć wyłącznie charakter porządkowy i doprecyzowujący – w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do modyfikacji przedmiotu i przebiegu realizacji projektu. W przypadku wystąpienia takiej modyfikacji w wyniku złożonych wyjaśnień, wyjaśnienia te nie będą brane pod uwagę.”;
 • dodano zapisy w punkcie  4.1.22 w następującym brzmieniu: „Wyjaśnienia nie mogą również odnosić się do kwestii całkowicie pominiętych przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, w sytuacji, w której odnoszące się do tej kwestii treści były wymagane zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie i/lub Regulaminu konkursu”;
 • dodano zapisy w punkcie  4.1.23 w następującym brzmieniu „Za doręczenie wezwania do złożenia wyjaśnień uznaje się również wysłanie informacji pisemnej np. za pośrednictwem e‑ mail na adres Beneficjenta podany we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca przystępując do konkursu wyraża zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków, zgodnie z art. 39 §1 pkt 2) Kodeksu postępowania administracyjnego. Odpowiedzialność za brak skutecznych kanałów szybkiej komunikacji, leży po stronie Wnioskodawcy. Nieprawidłowe działanie np. skrzynki e-mail po stronie Wnioskodawcy nie stanowi przesłanki do uznania, iż doręczenie jest nieskuteczne”;
 • w punkcie 4.2.2 zmieniono czas I etapu oceny z 46 na 56 dni, zaś w punkcie 4.3.8 zmieniono czas oceny II i III etapu oceny z 60 na 50 dni;
 • uszczegółowiono zapisy dotyczące uzupełnień w punktach od 4.2.10 do 4.2.16, a także zmieniono termin dostarczenia do IOK oświadczenia o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy, które należy dostarczyć w terminie 3 dni od dnia naniesienia zmian w LSI2014;
 • dokonano korekt konstrukcji i zapisów Listy sprawdzającej braki formalne – zał. nr 7.7, Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie – zał. 7.8 oraz Karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie – zał. 7.9;
 • z uwagi na możliwość korekty wniosku o dofinansowanie na pierwszym etapie oceny usunięto zapisy dotyczące negocjacji w punktach 4.3.13 do 4.3.22;
 • ponadto dokonano innych korekt mających na celu uszczegółowienie zapisów.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 w wersji 1.3 wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej.

Regulamin konkursu Działanie 7.3 RPO WZ wersja 1.3
Regulamin konkursu Działanie 7.3 RPO WZ wersja 1.3
Reg_kon_4.02.2016r_7.3_wersja_1.3__20160204.pdf
545,3 KiB
119 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu Działanie 7.3 RPO WZ wersja 1.3 z recenzją
Regulamin konkursu Działanie 7.3 RPO WZ wersja 1.3 z recenzją
Reg_kon_4.02.2016r_7.3_wersjaz_recenzja_wersja_1.3__20160204.pdf
730,5 KiB
130 Downloads
Szczegóły
Załączniki do Regulaminu Działania 7.3 RPO WZ dla wersji 1.3
Załączniki do Regulaminu Działania 7.3 RPO WZ dla wersji 1.3
zal_7.3_wersja_1.3_4.02.2016r_2016r_0204.zip
6,1 MiB
27 Downloads
Szczegóły