Działanie 7.3 RPO WZ komunikat – INFORMACJA DLA PROJEKTODAWCÓW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naborów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Dodano przez: admin | 21 stycznia 2016

Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 nr konkursu RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16

Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ) informuje, iż w związku z pracami zmierzającymi do zapewnienia spójności zapisów dokumentów programowych RPO WZ, wydłuża się termin trwania naboru wniosków, w ramach Działania 7.3 nr konkursu RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16, do dnia 19.02.2016 r.

Powyższe zmiany wynikają z wydanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zarządzenia nr 45 z dnia 31.12.2015 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Niniejsze zmiany będą ujęte w najbliższej wersji Regulaminu Konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16.