Działanie 7.3 – Ogólne zasady udzielania wsparcia – wersja 1.4

Dodano przez: Alicja Giszczak | 10 lipca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym wersję 1.4 dokumentu pn. Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych w ramach Działania 7.3 RPO WZ 2014-2020 dla konkursu RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19. Pobierz plik