Działanie 7.3 – Nabór wniosków w trybie konkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 maja 2019

Dnia 30 maja 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 w ramach Działania 7.3  Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl//.

Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie.

WAŻNE!!!
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w najbliższym czasie planowana jest aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 w zakresie kryteriów dopuszczalności: kryterium nr 5 Wymogi organizacyjne oraz kryterium nr 6 Zgodność wsparcia. Ostateczne brzmienie kryteriów będzie znane po ich zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO WZ 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w  Szczecinie wraz z Regulaminem konkursu  udostępnia do wglądu projekt kryteriów szczegółowych.

Pobierz plik:

Regulamin konkursu

Załączniki

Harmonogram

Kryteria szczegółowe

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.3  Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii SpołecznejRPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19
Termin, od którego można składać wnioski od 1.07.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski do 22.07.2019 r., godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu  

21.10.2019 r.

Podział na rundy Konkurs nie został podzielony na rundy.
Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres) W systemie LSI2014

oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 29.07.2019 r.
Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

 

 

Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Do dofinansowania wybierane są OWES posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES. Na etapie aplikowania o wsparcie dopuszczone są podmioty nie posiadające akredytacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, z  zastrzeżeniem, że podmioty te w trakcie aplikowania zobowiążą się do uzyskania przedmiotowej akredytacji i przedłożą ją Instytucji Organizującej Konkurs przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Komplementarne usługi wsparcia ekonomii społecznej składające się z następujących typów operacji oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych.

 

Typy operacji możliwych do zrealizowania zostały opisane szczegółowo w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 95% (85% EFS, 10% budżet państwa)
Minimalny wkład własny wynosi 5%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 18 534 397,00 zł.
Regulamin konkursu Dostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).
Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//

Linki www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów nd