Działanie 7.3 – Nabór w niosków w trybie konkursowym

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 lipca 2018

Dnia 18 lipca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl//. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej:  RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18

Termin, od którego można składać wnioski18.08.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski17.09.2018 r., godz. 15:00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 17.12.2018 r.
Miejsce składania wniosków W systemie LSI2014 oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 24.09.2018 r.

Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Do dofinansowania wybierane są OWES posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES. Na etapie aplikowania o wsparcie dopuszczone są podmioty nie posiadające akredytacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, z  zastrzeżeniem, że podmioty te w trakcie aplikowania zobowiążą się do uzyskania przedmiotowej akredytacji i przedłożą ją Instytucji Organizującej Konkurs przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?Komplementarne usługi wsparcia ekonomii społecznej oraz na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.
Kryteria wyboru projektówZostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu95% (85% EFS, 10% budżet państwa)
Minimalny wkład własny wynosi5%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów53 022 079 zł
Regulamin konkursuDostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanieStanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanieStanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//

Linkiwww.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentównd

Pobirz plik:

Regulamin konkursu
Załączniki
Harmonogram oceny wniosków