Działanie 7.3 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 grudnia 2018

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18  dla Działania 7.3, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 z dnia 18.07.2018 r.

Ponadto, na podstawie art. 46 ust. 4 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.

Pobierz plik:

Lista rankingowa

Lista członków KOP