Działanie 7.3 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 września 2019

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 dla Działania 7.3, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania  7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 z dnia 30.05.2019 r.

Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie nie przewidziano przeprowadzenia oceny strategicznej.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.

Pobierz plik:

Lista członków KOP

Lista rankingowa