Działanie 7.3 – Aktualizacja regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 1 lipca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.

Jednocześnie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia:

  1.  Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19,
  2. Zaktualizowany Harmonogram oceny wniosków.

Ponadto informujemy, iż załącznik nr Załącznik nr 7.20 Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych w ramach Działania 7.3 RPO WZ 2014-2020 zostanie opublikowany niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Pobierz plik:
Regulamin konkursu w wersji 1.1
Załączniki
Tabela rejestr zmian