Działanie 7.2 – Spotkanie informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 kwietnia 2017

W dniu 10 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej RPO WZ  2014-2020 – Konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K22/17
Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, wytyczne do realizacji projektów. Podczas panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania.
Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie

Prezentacja ze spotkania