Działanie 7.2 – spotkanie dotyczące naboru wniosków – Szczecin

Dodano przez: Alicja Giszczak | 6 czerwca 2019

4 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym) – nr konkursu RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19.

Konkurs skierowany jest na wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących podmiotów integracji społecznej, takich jak:

  • Centra Integracji Społecznej,
  • Kluby Integracji Społecznej,
  • Zakłady Aktywności Zawodowej,
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej, a także
  • inne podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. główne cele działania, kryteria wyboru projektów, zasady oceny wniosków, oraz wytyczne do realizacji projektów, a także odpowiadano na wszystkie pytania zadane przez uczestników.

Prezentacja ze spotkania