Działanie 7.2 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 sierpnia 2016

Wstępna informacja
o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.
Termin,
składania wniosków
od 5.09.2016 r. do 5.10.2016 r.
Typ projektów
w ramach Działania 7.2
Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).
Cel tematyczny
Cel tematyczny 9: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Priorytet Inwestycyjny
Priorytet inwestycyjny 9i: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
Cel interwencji
Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie.
Kwota dofinansowania
11 176 471,00 zł.
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta
5%
Maksymalny % poziomu dofinansowania
95 % (85% UE+10%BP)
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów,
tj. do 10.10.2016 r.
Miejsce składania wniosków
Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 006 (kancelaria).
Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57. § 5 KPA z wyłączeniem pkt. 1, dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej. W szczególności termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Wówczas za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.
W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru, tj. do  10.10.2016 r.
Sposób i miejsce udostępnienie Regulaminu konkursu
Regulamin konkursu zostanie umieszony na stronie internetowej www.wup.pl//, www.rpo.wz.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 
Informacja
o spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regulaminu konkursu
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zorganizuje spotkania informacyjne dotyczące Regulaminu konkursu w następujących terminach:
–         7.09.2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie
–         9.09.2016 r. w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie
Dodatkowe informacje nt. naboru
Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:- Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie,
ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211,
tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, efs@wup.ploraz- Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26,
tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026, efskoszalin@wup.pl(od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).
Pliki do pobrania
·         Regulamin konkursu Pobierz plik
·         załączniki do Regulaminu konkursu Pobierz plik
Ogłoszenie, Regulamin, Harmonogram I Załaczniki Działanie 7.2 RPO WZ 2014 - 2020 Wersja 1.0
Ogłoszenie, Regulamin, Harmonogram I Załaczniki Działanie 7.2 RPO WZ 2014 - 2020 Wersja 1.0
ogloszenie-Regulamin-harmonogram-i-zalaczniki-Dzialanie-7.2-RPO-WZ-2014-2020-wersja-1.0-.zip
33,2 MiB
74 Downloads
Szczegóły