Działanie 7.2 – Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 4 lutego 2020

Dnia 4 lutego 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl//.

Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Pobierz plik:

Regulamin konkursu

Załączniki

Harmonogram

Informacje do ogłoszenia o naborze: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20
Wstępna informacja o naborzeWojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowejRPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20
Termin, od którego można składać wnioskiod 9.03.2020 r.

 

Termin, do którego można składać wnioskido 14.04.2020 r. godz.,15:00:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu 

13.07.2020 r.

Podział na rundyKonkurs nie został podzielony na rundy.
Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)W systemie LSI2014

oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanieSkuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 20.04.2020 r.
Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

 

 

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,

– Podmioty Ekonomii Społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

– podmioty integracji społecznej (w tym: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej),

-podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza

Na co można otrzymać dofinansowanie?Typ 1.

Aktywna integracja (społeczna, edukacyjna, zawodowa, zdrowotna) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów  integracji społecznej, tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) .

 

Kryteria wyboru projektówZostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu95% (85% EFS, 10% budżet państwa)
Minimalny wkład własny wynosi5%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów10 565 672,56 zł.
Regulamin konkursuDostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanieStanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanieStanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosekProcedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).
Pytania i odpowiedziPytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//

Linkiwww.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentówNd.