Działanie 7.2 – Ogłoszenie konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 marca 2017

Dnia 30 marca 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K22/17 w ramach Działania 7.2.
Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl//.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż spotkanie informacyjne dotyczące Działania 7.2 RPO WZ, zaplanowane w siedzibie WUP w Szczecinie na dzień 11 kwietnia br. odbędzie 10 kwietnia br. i  13 kwietnia w Koszalinie.

Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.
Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.
Termin, od którego można składać wnioski
02.05.2017 r.
Termin, do którego można składać wnioski
22.05.2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
 
19.09.2017 r.
 
Miejsce składania wniosków 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30
 
Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 25.05.2017 r.
Kto może składać wnioski?
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i towarzyszenia JST,
– Podmioty Ekonomii Społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
– podmioty integracji społecznej (w tym: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej),
– podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Działania w ramach aktywnej integracji (społecznej, edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów integracji społecznej, tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej Zakładów Aktywności Zawodowej  Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).
Kryteria wyboru projektów
Zostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95% (85% EFS, 10% budżet państwa)
Minimalny wkład własny wynosi
5%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
13 142 815,20
Regulamin konkursu
RPZP.07.02.00-IP.02-32-K22/17
Wzór wniosku o dofinansowanie
Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanie
Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).
Pytania i odpowiedzi
Pytania należy kierować na adres:
efs@wup.pl,
efskoszalin@wup.pl.
Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//
Linki
www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz
 www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wersje archiwalne dokumentów
nd

 

Pobierz plik:

  1. Regulamin konkursu
  2. Lista sprawdzająca
  3. Harmonogram
  4. Załączniki