Działanie 7.2 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 19 czerwca 2018

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18  dla Działania 7.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18 z dnia 19.12.2017 r.

Ponadto, na podstawie art. 46 ust. 4 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym konkursie nie zaszły przesłanki  do przeprowadzenia oceny strategicznej z uwagi na wartość projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekraczającą zaplanowaną na konkurs alokację, wskazaną w Regulaminie konkursu.

W związku z powyższym wszystkie projekty ujęte w/w liście otrzymały dofinasowanie.