Działanie 7.2 – Lista projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki | 23 stycznia 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K11/16 dla Działania 7.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz Listę członków Komisji Oceny Projektów.
Jednocześnie informuję, iż w ramach danego konkursu decyzją Instytucji Zarządzającej, odstąpiono od oceny strategicznej oraz dokonano zwiększenia alokacji. W związku z powyższym wszystkie projekty ujęte w/w liście otrzymały dofinasowanie.