Działanie 7.2 – Lista projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K22/17

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 sierpnia 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K22/17  dla Działania 7.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2  Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K22/17 z dnia 30.03.2017r.
Ponadto, na podstawie art. 44 ust.5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym konkursie nie zaszły przesłanki do przeprowadzenia oceny strategicznej z uwagi na wartość projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekraczającą zaplanowaną na konkurs alokację, wskazaną w Regulaminie konkursu.
W związku z powyższym wszystkie projekty ujęte w/w liście otrzymały dofinasowanie.

Pobierz pliki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista członków KOP