Działanie 7.1 – wstrzymanie naboru dla OPS i PCPR nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15 w ramach RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: admin | 7 października 2015

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 wstrzymuje z dniem dzisiejszym, tj. 7 października 2015 r. ogłoszony w dniu 5 października 2015 r. nabór wniosków w trybie pozakonkursowym o numerze RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15.
Decyzja ta wynika z faktu rezygnacji jednego z Ośrodków Pomocy Społecznej z przystąpienia do udziału w w/w naborze wniosków, o czym WUP w Szczecinie został poinformowany dnia 07 października 2015 r. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014 – 2020, obligatoryjnym warunkiem zastosowania trybu pozakonkursowego było wzięcie udziału w naborze wszystkich jednostek pomocy społecznej danego typu z województwa zachodniopomorskiego, tj. wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
W związku z zaistniałą sytuacją, WUP w Szczecinie rozpocznie prace nad uruchomieniem naboru w trybie konkursowym. Termin ogłoszenia konkursu szacuje się na koniec grudnia 2015 r. lub początek stycznia 2016 r.
Jednocześnie informuję, iż w przypadku wpływu do WUP w Szczecinie jakiegokolwiek wniosku złożonego w odpowiedzi na nabór ogłoszony w trybie pozakonkursowym, wniosek ten zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.