Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020. Wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla PCPR i OPS w trybie pozakonkursowym.

Dodano przez: admin | 12 października 2015

Wstępna informacja
o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z dniem 12 października 2015 r. wznawia nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowanym na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z województwa zachodniopomorskiego.
Termin, składania wniosków od 12.10.2015 r. do 16.11.2015 r.
Typ projektów w ramach Działania 7.1 W ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020 możliwy jest do realizacji następujący typ projektów:

2. Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia,

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy,

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Cel tematyczny Cel tematyczny 9: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

 

Priorytet Inwestycyjny Priorytet inwestycyjny 9i: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

 

Cel interwencji Celem interwencji jest aktywizacja społeczno-zawodowa z wykorzystaniem m.in. instrumentów aktywizacji: edukacyjnej, społecznej czy zawodowej.
Kwota dofinansowania 75 000 000,00 zł.
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta 15%
Maksymalny % poziomu dofinansowania 85 %.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek należy wypełnić w programie EXCEL, wydrukować, podpisać i opatrzyć pieczęciami podmiotu składającego. Beneficjent składa 1 egzemplarz wniosku w formie papierowej.Elektroniczną wersję wniosku należy wgrać na płytę CD/DVD (w formacie PDF oraz EXCEL).Wydrukowany i podpisany egzemplarz wniosku wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD) należy dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 314. Przy naborze wniosków decyduje data wpływu do WUP, a nie data jego nadania.
Miejsce składania wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,

ul. A. Mickiewicza 41,

70-383 Szczecin,
pok. 314

Dodatkowe informacje nt. naboru Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:- Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211,
tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, efs@wup.pl

oraz

– Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26,
tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026, efskoszalin@wup.pl

(od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).

Pliki do pobrania