Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym

Dodano przez: admin | 1 marca 2016

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowanym na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
Termin, składania wniosków od 04.04.2016 r.  do 25.04.2016 r.
Typ projektów w ramach Działania 7.1 W ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020 możliwy jest do realizacji następujący typ projektów:

3. Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych.

Cel tematyczny Cel tematyczny 9: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Priorytet Inwestycyjny Priorytet inwestycyjny 9i: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
Cel interwencji Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest wsparcie gmin w procesie przygotowania i wdrażania lokalnych programów rewitalizacji na obszarach popegeerowskich miejscowości, znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia (SSW) poprzez animację, aktywizację, integrację oraz zaangażowanie danej społeczności lokalnej.
Kwota dofinansowania 4 500 000,00 zł.
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta 5%
Maksymalny % poziomu dofinansowania 95% (w tym 85% EFS i 10 % budżetu państwa)
Sposób składania wniosków
o dofinansowanie
Opublikowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 28.04.2016 r.
Miejsce składania wniosków Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 306. dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16.

Dokumenty są przyjmowane pod wskazanym powyżej adresem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 50 ustawy, do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy KPA. Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57. §5 KPA z wyłączeniem pkt. 1, dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej. W szczególności termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Wówczas za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.

W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską),  pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru, tj. do  28.04.2016 r.

Sposób i miejsce udostępnienie Regulaminu konkursu Regulamin konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej www.wup.pl, www.rpo.wz.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Informacja o spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regulaminu konkursu Szczegółowe informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Zgłoszenia na spotkania przyjmują Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.
Dodatkowe informacje nt. naboru Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:- Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211,
tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, efs@wup.pl

oraz

– Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26,
tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026, efskoszalin@wup.pl

(od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu
REG_KON_RPO_WZ__7__1__typ3_20160301.pdf
518,5 KiB
117 Downloads
Szczegóły
Załączniki do regulaminu
Załączniki do regulaminu
ZAl_7.1_TYP3_2016031.zip
6,5 MiB
25 Downloads
Szczegóły
Harmonogram oceny
Harmonogram oceny
harmonogram__oceny__WND__dla__konkursu__7__1__typ_3_20160301.doc
2,1 MiB
182 Downloads
Szczegóły