Działanie 7.1 Typ 3 – Spotkanie dotyczące naboru wniosków – Szczecin

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 marca 2018

26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodowąwykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Podczas naboru wniosków w konkursie nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18 Wnioskodawcy będą mogli składać projekty w ramach Typu 3 Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych – schemat B dot. wsparcia procesu realizacji LPR.

W pierwszej części spotkania omówiono zmiany w systemie oceny wniosków, wytyczne do realizacji projektów oraz wszystkie kryteria. W drugiej części pracownicy WUP odpowiadali na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłaszane przez uczestników spotkania, a także omówili obowiązki informacyjne związane z realizacją projektów.

Ideą projektów realizowanych w schemacie B są działania animacyjne związane z zaangażowaniem społeczności lokalnej (aktywizacja, integracja, realizacja niewielkich inwestycji), zamieszkującej obszary rewitalizacji. Dzięki możliwość uczestniczenia w podejmowaniu istotnych decyzji, mieszkańcy będą mogli poczuć się kreatorami pozytywnych zmian we własnym otoczeniu, co w konsekwencji ma doprowadzić do rozwoju kapitału ludzkiego, społecznego i organizacyjnego na terenach rewitalizowanych.

Prezentacja ze spotkania