Działanie 7.1, typ 2 – wyniki oceny merytorycznej wniosków po procedurze odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 maja 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dnia 30.05.2017 r. zakończono ocenę wniosków po procedurze odwoławczej, w ramach Działania 7.1 typ 2 – konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16.
W wyniku skierowania projektu do właściwego etapu oceny.
Ocena projektu nie uległa zmianie, w związku z powyższym nie ma konieczności aktualizowania Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.
Ponadto, na podstawie art. 44 ust. 5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020
, IOK zamieszcza listę członków KOP. Pobierz plik