Działanie 7.1 typ 2 w ramach RPO WZ 2014 – 2020. Nabór wniosków o dofinasowanie projektów w trybie konkursowym

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 28 października 2016

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborzeWojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza  nabór wniosków o dofina Dnia 28 października br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 w ramach Działania 7.1 typ 2.Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl//. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS  w Szczecinie i Koszalinie.Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż planowana jest aktualizacja załącznika 7.13 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16, w ramach Działania 7.1, o zapisy związane z realizacją kontraktów socjalnych, programów aktywności lokalnej oraz programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz aktualizacja Regulaminu konkursu związana ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w ramach  Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – typ 2. Numer naboru:  RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16

Termin, od którego można składać wnioski1.12.2016 r.
Termin, do którego można składać wnioski2.01.2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu2.05.2017 r.
Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanieSkuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega
na opublikowaniu wniosku w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014)  w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 5.01.2017 r.
Kto może składać wnioski?O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

–         ośrodki pomocy społecznej,

–         powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie  z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a)     społecznym,

b)    zawodowym,

c)     edukacyjnym,

d)    zdrowotnym.

Kryteria wyboru projektówZostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu85%
Minimalny wkład własny wynosi15%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów61 550 961,00 zł
Regulamin konkursuDostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanieStanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanieStanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosekProcedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdemu Wnioskodawcy, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).
Pytania i odpowiedzi

(jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//

Linki
(link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie instytucji organizującej konkurs)
www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wersje archiwalne dokumentównd