Działanie 7.1 typ 2 w ramach RPO WZ 2014 – 2020. Nabór wniosków o dofinasowanie projektów w trybie konkursowym

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 28 października 2016

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza  nabór wniosków o dofina Dnia 28 października br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 w ramach Działania 7.1 typ 2.Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl//. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS  w Szczecinie i Koszalinie.Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż planowana jest aktualizacja załącznika 7.13 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16, w ramach Działania 7.1, o zapisy związane z realizacją kontraktów socjalnych, programów aktywności lokalnej oraz programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz aktualizacja Regulaminu konkursu związana ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w ramach  Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – typ 2. Numer naboru:  RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16

Termin, od którego można składać wnioski 1.12.2016 r.
Termin, do którego można składać wnioski 2.01.2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 2.05.2017 r.
Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega
na opublikowaniu wniosku w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014)  w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 5.01.2017 r.
Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

–         ośrodki pomocy społecznej,

–         powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie  z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a)     społecznym,

b)    zawodowym,

c)     edukacyjnym,

d)    zdrowotnym.

Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 85%
Minimalny wkład własny wynosi 15%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 61 550 961,00 zł
Regulamin konkursu Dostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdemu Wnioskodawcy, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).
Pytania i odpowiedzi

(jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//

Linki
(link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie instytucji organizującej konkurs)
www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wersje archiwalne dokumentów nd