Działanie 7.1 typ 2 – Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 kwietnia 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 dla Działania 7.1 typ 2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.
Ponadto, na podstawie art. 44 ust.5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.
Jednocześnie informuję iż w przedmiotowym konkursie nie zaszły przesłanki do przeprowadzenia oceny strategicznej z uwagi na kwotę dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs niższą od kwoty dofinansowania założoną w Regulaminie konkursu.
W związku z powyższym wszystkie projekty ujęte w/w liście otrzymały dofinasowanie.
Pobierz pliki:
Lista członków KOP
Lista projektów wybranych do dofinansowania