Działanie 7.1 Typ 1 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków z konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 maja 2017

W dniu 15 maja 2017 r. w koszalińskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące  naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Typ 1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17.
Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, wytyczne do realizacji projektów. W czasie panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania.
Prezentacja ze spotkania