Działanie 7.1 – Typ 1 RPO WZ 2014-2020. Lista projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 18 listopada 2016

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w wyniku procedury odwoławczej od oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP. RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, WUP w Szczecinie przedstawia zaktualizowaną Listę projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania.
Jednocześnie informuję, iż na podstawie zapisów art. 44 ust.5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 zamieszcza się listę członków KOP.
 

Pliki do pobrania:

Zaktualizowana lista projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania

Lista członków KOP