Działanie 7.1 (typ 1) – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 15 maja 2018

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K32/18  dla Działania 7.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K32/18 z dnia 15.12.2017 r.

Ponadto, na podstawie art. 46 ust. 4 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym konkursie nie zaszły przesłanki do przeprowadzenia oceny strategicznej z uwagi na wartość projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekraczającą zaplanowaną na konkurs alokację, wskazaną w Regulaminie konkursu.

W związku z powyższym wszystkie projekty ujęte w/w liście otrzymały dofinasowanie.

Pobierz plik:
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista członków KOP