Działanie 7.1 typ 1 Lista projektów konkursowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K16/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 20 kwietnia 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K16/16 dla Działania 7.1 typ 1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K16/16 z dnia 19.12.2016 r.
Ponadto, na podstawie art. 44 ust.5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym konkursie nie zaszły przesłanki do przeprowadzenia oceny strategicznej z uwagi na wartość projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekraczającą zaplanowaną na konkurs alokację, wskazaną w Regulaminie konkursu.
W związku z powyższym wszystkie projekty ujęte w/w liście otrzymały dofinasowanie.

Pobierz plik:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1
Lista członków Komisji Oceny Projektów