Działanie 7.1 – Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 stycznia 2018

16 stycznia 2018 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014–2020 – Typ 1 projektu. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym (konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K32/18) dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, skupiając się przede wszystkim na omówieniu kryteriów konkursowych i wymaganiach stawianych Wnioskodawcom. Przedstawiono również schemat i zmiany w zasadach oceny wniosków oraz zaprezentowano zmiany dotyczące informacji i promocji. Ponadto, w czasie panelu dyskusyjnego, pracownicy WUP w Szczecinie odpowiedzieli na wszystkie pytania, czy wątpliwości uczestników.
Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zwiększająca ich zatrudnienie, poprzez oferowanie im kompleksowego wsparcia i usług w ramach aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami uczestników.
Prezentacja ze spotkania