Działanie 7.1 RPO WZ 2014 – 2020. Lista projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 września 2016

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
Jednocześnie informuję, iż w ramach danego konkursu wartość dofinansowania projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekroczyła zaplanowanej na dany konkurs alokacji, tym samym odstąpiono od oceny strategicznej. Ponadto, na podstawie art. 44 ust.5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.
Lista członków KOP Działanie 7.1 Typ 2
Lista członków KOP Działanie 7.1 Typ 2
lista_czlonkow_KOP_7.1_typ_2.pdf
177,5 KiB
158 Downloads
Szczegóły
Lista rankingowa projektów wybranych dodofinansowania Działanie 7.1 Typ2
192,1 KiB
238 Downloads
Szczegóły