Działanie 7.1 RPO WZ 2014 – 2020. Informacja o zmianie terminu udostępnienia załączników dla Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15.

Dodano przez: admin | 30 października 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 uprzejmie informuje, iż załączniki nr: 7.8 Wzór listy sprawdzającej braki formalne, 7.9 Wzór listy sprawdzającej do oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu oraz 7.11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie do Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15, których termin publikacji został wyznaczony do dnia 30 października 2015 r., zostaną udostępnione najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

Za zaistniałe opóźnienie przepraszamy.