Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15

Dodano przez: admin | 4 lutego 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 4.02.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15 w wersji 1.3.

IP informuje, iż przedmiotowy Regulamin został zmieniony w następującym zakresie:

 • w wykazie skrótów uszczegółowiono zapisy, dodano skrót KPA wraz z opisem oraz IOK wraz z opisem;
 • w całym dokumencie zmieniono skrót IZ na IZ RPO, IP na IP RPO, LSI na LSI2014 oraz SL na SL2014;
 • w całym dokumencie oświadczenie o złożeniu wniosku w systemie informatycznym zastąpiono pisemnym wnioskiem o przyznanie pomocy;
 • zapis w punkcie 1.3.5 dotyczący terminów uzyskał brzmienie „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.”;
 • wydłużono termin naboru projektów do 25.02.2016 r. oraz zmieniono w całym dokumencie daty wynikające z wydłużenia naboru;
 • w punkcie 3.1.2 i 3.1.6 zmieniono termin złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, niniejszy wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru tj. do 29.02.2016 r.;
 • w całym dokumencie uzupełniono adres portalu internetowego funduszy europejskich, o którym mowa w art. 115 ust.1 lit. b rozporządzenia ogólnego;
 • w punkcie 3.3.1 wskazano maksymalny okres realizacji projektów;
 • w punkcie 3.3.3 uszczegółowiono zapis dotyczący okresu kwalifikowalności wydatków;
 • z punktu 3.3.4 usunięto zapis dotyczący ewentualnych negocjacji;
 • w całym dokumencie zapis dotyczący ewidencji wydatków zmieniono na ewidencję księgową oraz dodano przypis wyjaśniający znaczenie niniejszego sformułowania;
 • w punkcie 3.4.10 uzupełniono zapis dotyczący weryfikacji dokumentów księgowych;
 • uszczegółowiono zapis w punkcie 3.5.4 dotyczący wskaźników rezultatu i produktu;
 • z uwagi na zmiany w systemie oceny wprowadzono korekty zapisów dotyczących kryteriów, a także ich znaczenia i sposobu oceny;
 • w punkcie 4.1.5 uszczegółowiono zapis, który otrzymał brzmienie: „Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy, w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych, IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.”;
 • dodano zapisy w punkcie 4.1.20 w następującym brzmieniu „W przypadku wątpliwości co do treści wniosku o dofinansowanie lub załączników (jeśli dotyczy) w trakcie oceny (na każdym etapie), KOP może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i/lub wyjaśnienie treści wniosku o dofinansowanie. W przypadku nie otrzymania wyjaśnień w terminie 7 dni liczonych od następnego dnia po doręczeniu wezwania, ocena wniosku o dofinansowanie prowadzona jest na podstawie dostępnych informacji. Wyjaśnienia powinny prowadzić do ujednoznacznienia treści i weryfikacji okoliczności będących przedmiotem oceny. Ewentualne zmiany treści wniosku, będące konsekwencją złożonych wyjaśnień, mogą mieć wyłącznie charakter porządkowy i doprecyzowujący – w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do modyfikacji przedmiotu i przebiegu realizacji projektu. W przypadku wystąpienia takiej modyfikacji w wyniku złożonych wyjaśnień, wyjaśnienia te nie będą brane pod uwagę.”;
 • dodano zapisy w punkcie 4.1.21 w następującym brzmieniu: „Wyjaśnienia nie mogą również odnosić się do kwestii całkowicie pominiętych przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, w sytuacji, w której odnoszące się do tej kwestii treści były wymagane zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie i/lub Regulaminu konkursu”;
 • dodano zapisy w punkcie 4.1.22 w następującym brzmieniu „Za doręczenie wezwania do złożenia wyjaśnień uznaje się również wysłanie informacji pisemnej np. za pośrednictwem e‑ mail na adres Beneficjenta podany we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca przystępując do konkursu wyraża zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków, (zgodnie z art. 39 §1 pkt 2) Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Odpowiedzialność za brak skutecznych kanałów szybkiej komunikacji, leży po stronie Wnioskodawcy. Nieprawidłowe działanie np. skrzynki e-mail po stronie Wnioskodawcy nie stanowi przesłanki do uznania, iż doręczenie jest nieskuteczne”;
 • w punkcie 4.2.2 zmieniono czas I etapu oceny z 46 na 56 dni, zaś w punkcie 4.3.8 zmieniono czas oceny II i III etapu oceny z 60 na 50 dni;
 • dodano zapis w punkcie 4.2.11 w następującym brzmieniu „Jeżeli w wyniku prac KOP wskaże, że wydatki przedstawione przez wnioskodawcę nie mogą być uznane za kwalifikowalne (m.in. nie zgodne z RPO WZ i SOOP oraz nie są niezbędne do realizacji celów projektu) IOK wezwie wnioskodawcę do aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej wskazując wnioskodawcy zakres koniecznych zmian, z zastrzeżeniem, że poziom wsparcia (procent dofinansowania) nie może ulec zmianie. Niedokonanie aktualizacji dokumentacji w wyznaczonym zakresie i terminie będzie skutkować negatywną oceną projektu.”;
 • uszczegółowiono zapisy dotyczące uzupełnień w punktach od 4.2.12 do 4.2.16, a także zmieniono termin dostarczenia do IOK oświadczenia o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy, które należy dostarczyć w terminie 3 dni od dnia naniesienia zmian w LSI2014;
 • dokonano korekt konstrukcji i zapisów Listy sprawdzającej braki formalne – zał. nr 7.8, Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie – zał. nr 7.10;
 • uaktualniono załącznik nr 7.12 „instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu;
 • uaktualniono załącznik 7,1 „wzór wniosku o dofinansowanie projektu”;
 • w punkcie 4.3.1 usunięto zapis dotyczący negocjacji;
 • z uwagi na możliwość korekty wniosku o dofinansowanie na pierwszym etapie oceny usunięto również zapisy dotyczące negocjacji w punktach 4.3.13 do 4.3.22;
 • w podrozdziale 5.1.7 uszczegółowiono zapisy dotyczące wydatków w ramach cross financingu oraz środków trwałych;
 • w rozdziale 5.3 dodano zapisy dotyczące obowiązku określenia, przez Projektodawcę, we wniosku o dofinansowanie odpowiednich wskaźników realizacji kryterium efektywności społeczno-zawodowej w wymiarze społecznym i/lub zawodowym określonych w Regulaminie konkursu/naboru; a także w punkcie 5.3.3 uszczegółowiono zapisy dotyczące poprawności grupy docelowej;
 • w rozdziale 6.3 zmieniono termin rozstrzygnięcia konkursu (błędne wyliczenie terminu);
 • ponadto dokonano innych korekt mających na celu uszczegółowienie zapisów.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15 w wersji 1.3 wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej.

Regulamin naboru Działanie 7.1 RPO WZ wersja 1.3
Regulamin naboru Działanie 7.1 RPO WZ wersja 1.3
regulamin_naboru_7.1_wersja_1.3_20160204.pdf
523,5 KiB
124 Downloads
Szczegóły
Regulamin naboru Działanie 7.1 RPO WZ wersja 1.3 z recenzją
Regulamin naboru Działanie 7.1 RPO WZ wersja 1.3 z recenzją
regulamin_naboru_7.1_wersja_1.3_z_rejestrem_zmian__20160204.pdf
870,8 KiB
97 Downloads
Szczegóły
Załączniki
Załączniki
zalaczniki_Dzialanie_7.1_wersja_1.3_230160204.zip
5,8 MiB
115 Downloads
Szczegóły