Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 maja 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP w Szczecinie), pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Działania Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społecznozawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WZ), udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 25.05.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16 w wersji 1.3.
W przedmiotowym Regulaminie wprowadzono zmiany w zakresie:
· systemu wyboru wniosków o dofinansowanie;
· kryteriów wyboru projektów;
· wzorów udostępnionych Umów o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami;
· doprecyzowania zapisów w rozdziale 3.5 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie w      zakresie zakazu nawiązywania partnerstwa pomiędzy niektórymi podmiotami;
· uszczegółowienia zapisów dotyczących definicji środków publicznych stosowanych przy   uproszczonych metodach rozliczania wydatków;
· uszczegółowienia zapisów dotyczących stosowania klauzul społecznych.
Nowy system oceny wniosków o dofinansowanie opiera się na założeniu jednofazowej oceny WUP w Szczecinie oraz zmianie kolejności oceny kryteriów wyboru projektów wg następującej sekwencji: kryteria dopuszczalności, wykonalności, jakości, premiujące, administracyjności i następnie skierowanie projektów do II fazy oceny – oceny strategicznej (jeśli dotyczy)/ oceny kryteriów jakości dokonywanej przez IP ZIT. W efekcie oznacza to, iż projekt skierowany do poprawy/ uzupełnień to projekt, który przeszedł pozytywnie wstępną ocenę oraz ocenę wg. kryteriów jakości i premiujących, natomiast poprawie/ uzupełnień podlegają kwestie ujęte w ocenie kryteriów administracyjności.
Zmiana kryteriów wyboru projektów (przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WZ na posiedzeniu, które odbyło się w dniach 19 – 20 maja br.) ma przede wszystkim charakter zmiany porządkującej i umożliwiającej ocenę projektów w nowym systemie oceny projektów. Opis nowego systemu wyboru projektu o dofinansowanie jak i opis zmian w kryteriach wyboru projektu został udostępniony poniżej.
Pozostałe zmiany w dokumentach mają charakter doprecyzowujący i nie wpływają na zakres jak i na generalne założenia przedmiotowego naboru.
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16 w wersji 1.3 wraz z załącznikami, jak i dokumenty pomocnicze: opis systemu wyboru projektów przez WUP w Szczecinie, opis zmiany kryteriów wyboru projektów oraz schemat nowego systemu wyboru projektów zostają udostępnione poniżej.
Regulamin konkursu 7.1  Typ 3 wersja 1.3
Regulamin konkursu 7.1 Typ 3 wersja 1.3
REG_KON_RPO_WZ_-7_-1-_typ3_20160525.pdf
539,9 KiB
130 Downloads
Szczegóły
Załaczniki do regulaminu 7.1 Typ 3 wersja 1.3
25,6 MiB
22 Downloads
Szczegóły
Opis Systemu Wyboru Projektów 7.1 Typ 3 wersja 1.3
Opis Systemu Wyboru Projektów 7.1 Typ 3 wersja 1.3
opis_systemu_wyboru_projektow_przez_WUP_w_Szczecinie_20160525.pdf
72,8 KiB
93 Downloads
Szczegóły
Opis Zmian Kryteriów Wyboru Projektów 7.1 Typ 3 wersja 1.3
Opis Zmian Kryteriów Wyboru Projektów 7.1 Typ 3 wersja 1.3
opis_zmian_kryteriow_wyboru_projektow_20160525.pdf
99,6 KiB
94 Downloads
Szczegóły
Schemat System Oceny 7.1 Typ 3 wersja 1.3
Schemat System Oceny 7.1 Typ 3 wersja 1.3
schemat_system_oceny_20160525.pdf
137,2 KiB
94 Downloads
Szczegóły