Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 maja 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP w Szczecinie), pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WZ), udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 30.05.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16 w wersji 1.2.

W przedmiotowym Regulaminie wprowadzono zmiany w zakresie:

  • systemu wyboru wniosków o dofinansowanie;
  • kryteriów wyboru projektów;
  • przeformułowano opis znaczenia i sposobu spełnienia kryterium, w szczególności w zakresie kryterium dopuszczalności (zgodność wsparcia – pkt 4 i 7 kryterium, zgodność z zasadami horyzontalnymi), kryterium wykonalności (celowość partnerstwa, zdolność organizacyjno-operacyjna);
  • wzorów udostępnionych Umów o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami;
  • doprecyzowania zapisów w rozdziale 3.5 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie w zakresie zakazu nawiązywania partnerstwa pomiędzy niektórymi podmiotami;
  • uszczegółowienia zapisów dotyczących definicji środków publicznych stosowanych przy uproszczonych metodach rozliczania wydatków;
  • klauzul społecznych;
  • dostosowanie do aktualnych zapisów SOOP wersja 8.0.

Nowy system oceny wniosków o dofinansowanie opiera się na założeniu jednofazowej oceny WUP w Szczecinie oraz zmianie kolejności oceny kryteriów wyboru projektów wg następującej sekwencji: kryteria dopuszczalności, wykonalności, jakości, premiujące, administracyjności i następnie skierowanie projektów do II fazy oceny – oceny strategicznej (jeśli dotyczy)/oceny kryteriów jakości dokonywanej przez IP ZIT. W efekcie oznacza to, iż projekt skierowany do poprawy/ uzupełnień to projekt, który przeszedł pozytywnie wstępną ocenę oraz ocenę wg. kryteriów jakości i premiujących, natomiast poprawie/ uzupełnień podlegają kwestie ujęte w ocenie kryteriów administracyjności.

Zmiana kryteriów wyboru projektów (przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WZ na posiedzeniu, które odbyło się w dniach 19 – 20 maja br.) ma przede wszystkim charakter zmiany porządkującej i umożliwiającej ocenę projektów w nowym systemie oceny projektów. Opis nowego systemu wyboru projektu o dofinansowanie jak i opis zmian w kryteriach wyboru projektu został udostępniony poniżej.

Pozostałe zmiany w dokumentach mają charakter doprecyzowujący i nie wpływają na zakres jak i na generalne założenia przedmiotowego naboru.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16 w wersji 1.2 wraz z załącznikami, jak i dokumenty pomocnicze: opis systemu wyboru projektów przez WUP w Szczecinie, opis zmiany kryteriów wyboru projektów oraz schemat nowego systemu wyboru projektów zostają udostępnione poniżej.

Regulamin konkursu 7.1 wersja 1.2
Regulamin konkursu 7.1 wersja 1.2
REG-KON-RPO_71-typ-2_24052016-wersja-1-2-bez-rec.doc
1,2 MiB
457 Downloads
Szczegóły
Załącznik nr 1 do regulaminu  7.1 wersja 1.2
4,7 MiB
63 Downloads
Szczegóły
Załącznik nr 2 do regulaminu 7.1 wersja 1.2
848,9 KiB
55 Downloads
Szczegóły
Załącznik nr 3 do regulaminu  7.1 wersja 1.2
3,8 MiB
74 Downloads
Szczegóły
Opis Systemu Wyboru Projektów 7.1 wersja 1.2
Opis Systemu Wyboru Projektów 7.1 wersja 1.2
opis-systemu-wyboru-projektow-przez-WUP-w-Szczecinie.docx
412,4 KiB
127 Downloads
Szczegóły
Opis Zmian Kryteriów Wyboru Projektów 7.1 wersja 1.2
Opis Zmian Kryteriów Wyboru Projektów 7.1 wersja 1.2
opis-zmian-kryteriow-wyboru-projektow.docx
415,4 KiB
133 Downloads
Szczegóły
Schemat System Oceny 7.1 wersja 1.2
Schemat System Oceny 7.1 wersja 1.2
schemat_system_oceny.docx
49,2 KiB
118 Downloads
Szczegóły