Działanie 7.1 – Nabór wniosków w trybie konkursowym

Dodano przez: Daniel Sawicki | 29 sierpnia 2019

Dnia 29 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl//.

Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Informacje do ogłoszenia o naborze: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej:  RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19
Termin, od którego można składać wnioski od 30.09.2019 r.

 

Termin, do którego można składać wnioski do 28.10.2019 r., do godz.15:00:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu  

27.01.2020 r.

Podział na rundy Konkurs nie został podzielony na rundy.
Miejsce składania wniosków  W systemie LSI2014 oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 4.11.2019 r.

Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

 

 

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,

– podmioty ekonomii społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

– podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Typy operacji możliwe do sfinansowania zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 95% (85% EFS, 10% budżet państwa)
Minimalny wkład własny wynosi 5%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 9 927 817,41 zł.
Regulamin konkursu Dostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).
Pytania i odpowiedzi

 

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//

Linki www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów nd

Pobierz plik:
Tabela do naboru
Regulamin konkursu
Załączniki
Załączniki (wersja .doc)
Harmonogram naboru