Działanie 7.1 Typ 1 – Lista projektów konkursowych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 września 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17 dla Działania 7.1 typ 1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r. Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym konkursie odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz zwiększono alokację na konkurs wskazaną w Regulaminie konkursu, z uwagi na wartość projektów spełniających kryteria i uzyskujące minimum punktowe, przekraczające dostępną w ramach konkursu alokację.
W związku z powyższym wszystkie projekty ujęte  w w/w liście otrzymały dofinasowanie.
Pobierz plik:
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista członków KOP