Działanie 7.1 dla OPS i PCPR RPO WZ 2014 – 2020 Zamknięcie naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15

Dodano przez: admin | 19 lutego 2016

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020, z dniem 19 lutego 2016 r. zamyka bez rozstrzygnięcia nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych dla Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR).

Decyzja ta wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej, która w sposób jednoznaczny uznała, iż nie zostały spełnione warunki przeprowadzania trybu pozakonkursowego, określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SOOP) RPO WZ 2014 – 2020. Spośród wszystkich podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, wnioski złożyło 112 instytucji tj. 84% jednostek. Zgodnie z zapisami SOOP RPO WZ 2014-2020 tryb pozakonkursowy może być zastosowany jedynie w przypadku objęcia wszystkich jednostek pomocy społecznej danego typu. Zestawienie wszystkich instytucji, zarówno tych które złożyły wnioski, jak i tych które zrezygnowały z uczestnictwa w naborze, stanowi załącznik nr 1.

Jednocześnie WUP w Szczecinie informuje, iż na dzień 18 marca 2016 r. planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 7.1 w trybie konkursowym wyłącznie dla OPS i PCPR z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Wykaz instytucji, które złożyły i nie złożyły wniosku
Wykaz instytucji, które złożyły i nie złożyły wniosku
zal_nr_1._Wykaz_Instytucji__ktore_zlozyly_i_nie_zlozyly_wniosku.doc
142,0 KiB
113 Downloads
Szczegóły