Działanie 7.1 – Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 24 kwietnia 2020

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej oraz zwiększeniem alokacji przeznaczonej na konkurs do wartości pozwalającej zakontraktować projekty, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 z dnia 29.08.2019 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania. Aktualizacja po zakończonej procedurze odwoławczej oraz zwiększeniu alokacji na konkurs.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.