Działanie 7.1 – Aktualizacja harmonogramu oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 27 stycznia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący role IP w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje, iż prace KOP w ramach I fazy oceny konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 nadal trwają.

Ponadto, WUP w Szczecinie informuje o wydłużeniu oceny wniosków w ramach przedmiotowego KOP do dnia 21 lutego 2020 r.

W związku z powyższym zostaje udostępniony zaktualizowany Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie Harmonogramu nie będzie możliwe WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji.