Działanie 6.8 (typ 1) – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 9 grudnia 2020

W dniu 9 grudnia 2020 r. ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.8.

RPZ „Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022”

Numer naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20

Pobierz plik:

Regulamin konkursu

Załączniki

Lista projektodawców

Harmonogram oceny

Informacje do ogłoszenia o naborze: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20

RPZ „Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022”

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Numer naboru:  RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20

Termin, od którego można składać wnioski od 28.12.2020 r.

 

Termin, do którego można składać wnioski do 25.01.2021 r., do godz.15:00:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu  

26.04.2021 r.

Podział na rundy Konkurs nie został podzielony na rundy.
Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres) W systemie LSI2014.

 

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu na adres skrzynki elektronicznej  nabor681@wup.pl

 

Oznacza to, że termin wpływu  dokumentu na wskazany adres maila upływa wyznaczonego dnia o godzinie 23:59:59.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

·opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014;

·złożeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z częścią 3.1.3. Regulaminu konkursu.

UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów, tj. od 28.12.2020 r. do 25.01.2021 r. do godziny 15:00:00.

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu  na adres skrzynki elektronicznej nabor681@wup.pl w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 1 lutego 2021 r.

Kto może składać wnioski? -jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne,

-podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,

-organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia,

-podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Wdrożenie kompleksowych programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu:

a) realizacja usług zdrowotnych niezbędnych do realizacji celów Regionalnego programu zdrowotnego,

b) zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,

c) zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

d)działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki Regionalnego programu zdrowotnego, w tym edukacja prozdrowotna, skierowana do osób objętych wsparciem,

e)działania informacyjno-szkoleniowe, związane z wdrażaniem Regionalnego programu zdrowotnego, skierowane do lekarzy i pielęgniarek POZ,

f) monitoring jakości i celowości podejmowanych działań, ewaluacja programu zdrowotnego

g) zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego Regionalnego Programu Zdrowotnego)

h) prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych mających na celu wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego

Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Regulaminie konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Działania 6.8 wynosi 90% (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 5%).
Minimalny wkład własny wynosi 10%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 2 889 078,30  zł
Regulamin konkursu Dostępny na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

 

Pytania i odpowiedzi

(jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań, które odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl// Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Linki
(link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie instytucji organizującej konkurs)
www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów nd